De Rekentool: Nu online!

De komende decennia staan gemeenten en schoolbesturen voor de uitdaging om alle basisscholen te verduurzamen. De omslag naar een nieuwe energievoorziening vraagt een helder inzicht in de kosten en baten. De Rekentool helpt bij het verkrijgen van inzicht in de kosten en baten bij vier mogelijke energiescenario’s.

Het gaat daarbij om de volgende scenario’s: Aardgasvrij, BENG (bijna energieneutraal), ENG (energieneutraal) en NOM (nul op de meter). In de Rekentool wordt een koppeling gemaakt tussen de investerings- en exploitatiekosten en het zoeken naar dekking door het bundelen van gemeentelijke bijdragen, MI-vergoedingen en andere geldstromen. Dankzij het samenvoegen van vergoedingen wordt het mogelijk te kijken naar wat er financieel wél kan.

De tool doet geen uitspraak over wie wat moet bijdragen. Wel helpt het gemeenten en schoolbesturen om zelf en antwoorden te vinden op de wijze waarop dekking gevonden kan worden voor de benodigde investeringen. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en bekostiging. Wie meer te weten wil komen over de voor- en nadelen van een ingrijpende renovatie wordt verwezen naar de beschreven praktijkervaringen en kennisdocumenten (waaronder een risicomatrix, handleiding duurzaam Integraal Huisvestingsplan (IHP en de Beslisboom Verduurzaming bestaande scholen PO en VO) op de website www.aardgasvrijescholen.nl.

Over de Rekentool

Deze Rekentool is ontwikkeld in het kader van het Innovatieprogramma Aardgasvrije en frisse basisscholen. Dit programma wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van BZK, in samenwerking met het ministerie van OCW, VNG en de PO-Raad. De uitvoering is in handen van Platform31 en Kenniscentrum Ruimte-OK. Aan deze Rekentool en de uitkomsten die deze geeft kunnen geen rechten worden ontleend bij voornoemde organisaties.