Culemborg- Koningin-Juliana-School

Update

4 basisscholen, Culemborg

Over de scholen

Uniek aan de pilot in Culemborg is dat de subsidie niet voor één maar voor vier scholen gebruikt wordt. De Koningin Juliana School heeft de subsidie formeel gekregen, maar gaat samen met drie andere scholen in de gemeente van het aardgas af: basisschool Blink, St. Josephschool en ’t Praathuis. De vier scholen vallen onder drie schoolbesturen.
Vanuit het innovatieprogramma benaderen we de vier scholen als één pilot met vier verschillende casussen.

Waarom in dit project?

Het budget wordt niet alleen gebruikt voor de Koningin Juliana school, maar voor vier basisscholen in Culemborg. Dit zorgt voor vier processen van verduurzaming waar de gemeente en de betrokken schoolbesturen van kunnen leren.

Aanpak (schets van het project)

Er is bij deze pilots geen sprake van renovatie. Alle genoemde scholen zijn relatief recentelijk gerenoveerd. De duurzame maatregelen die genomen moeten worden zijn daarom volgens gemeente en schoolbesturen relatief beperkt van omvang.

De gemeente Culemborg wil (samen met de schoolbesturen) ook de overige 15 scholen en daarna al het maatschappelijk vastgoed voor 2030 energieneutraal en aardgasvrij maken. De gemeente is daarnaast bezig met het opstellen van buurtwarmteplannen; waar mogelijk worden de scholen daarbij betrokken. Per warmteplan wordt bekeken of samenwerking met de school kansen biedt. Het gaat om diverse warmtebronnen, van lokaal net tot en met retourwaterleiding. Afhankelijk van het wijkplan en de kans voor de school wordt de pilot hierbij betrokken.

In samenwerking met?

De gemeente werk in de pilot samen met de volgende schoolbesturen: het RK-schoolbestuur van de Josefschool, Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland van de school ‘t Praathuis en Trinamiek van de Blink.

Looptijd/ planning

De planning is de werkzaamheden voor alle pilots te laten starten in 2019

Unieke kenmerken en leerpunten

  • Vier schoolgebouwen gaan binnen dezelfde pilot van het aardgas af.
  • De verduurzaming van de schoolgebouwen wordt verbonden aan de bredere wijkontwikkeling.
  • De gemeente en de schoolbesturen hebben zich gecommitteerd om de pilot op te schalen naar alle scholen in Culemborg, en uiteindelijk ook al het gemeentelijk vastgoed aardgasvrij te maken.
  • De gemeente onderzoekt structurele financiële oplossingen in de vorm van gemeentelijke bijdrage en het betrekken van externe partijen.

Over de school (1)

Naam: SBO Koningin Juliana School
Gemeente: Culemborg
Schoolbestuur: CPOB: Christelijk Primair Onderwijs Rivierenland
Huidig aantal leerlingen: 125
Leerlingenprognose 2027: 125

Over het gebouw

Oppervlakte: 1928m2 (inclusief gymzaal)
Aantal lokalen: 8
Bouwjaar: 1967, uitbreiding in 2007

Type gebouw: Het gebouw is veelvoorkomend type in Nederland. Het gebouw is in 2006 uitvoerig gerenoveerd.

Over de wijk

De Julianaschool ligt in de Oranjebuurt, onderdeel van de noordelijke wijk De Hond. De Oranjebuurt staat bekend als een prettige buurt waar op aansporing van de gemeente en Vrijstad Energie, de energiecorporatie in Culemborg al veel wordt gedaan aan energiebesparing

Onderwijsvisie

De Koningin Julianaschool is een school voor christelijk speciaal onderwijs. Onderwijs wordt gegeven in kleine groepen met kinderen die zich op de reguliere basisschool niet op hun best kunnen ontwikkelen en daar zijn vastgelopen. De school kreeg het vignet Natuur en Milieu en mag zich een Gezonde School noemen. De KJS heeft een groen schoolplein dat door de schoolkinderen mee wordt onderhouden.

Over de school (2)

Naam: ‘t Praathuis
Gemeente: Culemborg
Schoolbestuur: OPO-R Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland
Huidig aantal leerlingen: 278
Leerlingenprognose 2027: 255

Over het gebouw

Oppervlakte: 1162m2
Aantal lokalen: 10
Bouwjaar: 1991, uitbreiding in 2005

Over de wijk

De school ligt in Lanxmeer, een woonwijk die gebouwd is met veel energiebesparende maatregelen. De wijk is ontoegankelijk voor auto’s en heeft veel groen, grotendeels beheerd door bewoners. In 2019 wordt een buurtwarmteplan opgesteld voor de wijk waar ’t Praathuis in wordt opgenomen. Op die manier wordt de verduurzaming van dit schoolgebouw breder ingebed in de ontwikkeling van de wijk.

Onderwijsvisie

t’ Praathuis is een openbare Jenaplanschool. Dagelijks wordt hier veel gewerkt, gespeeld, gepraat en gevierd vanuit het idee: leren met hoofd, hart en handen. Naast rekenen en taal worden wereldoriëntatie in projectvorm aangeboden.

Over de school (3)

Naam: Josefschool
Gemeente: Culemborg
Schoolbestuur: RK-Schoolbestuur
Huidig aantal leerlingen: 200
Leerlingenprognose 2027: 183

Over het gebouw

Oppervlakte: 1419m2
Aantal lokalen: 10
Bouwjaar: 2000, uitbreiding in 2012

Over de wijk

De school bevindt zich in het centrum van Culemborg, vlakbij de historische binnenstad en veel winkels. De Josefschool is onderdeel van de warmte-aanpak voor het centrum die de komende jaren wordt geïmplementeerd.

Onderwijsvisie

De Josefschool is een katholieke school waar iedereen welkom is. Christelijke normen en waarden worden er doorgegeven, en er is aandacht voor de overeenkomsten met andere geloven. De school beschrijft haar missie als volgt: Wij geloven in het begeleiden van onze kinderen naar een verdraagzame en respectvolle samenleving.

Over de school (4)

Naam: Blink
Gemeente: Culemborg
Schoolbestuur: Trinamiek (IJsselstein)
Huidig aantal leerlingen: 55
Leerlingenprognose 2027: 42

Over het gebouw

Oppervlakte: 893m2
Aantal lokalen: 5
Bouwjaar: 1963
De school is in 2007 gerenoveerd.

Over de wijk

De school bevindt zich in Culemborg-West, in de buurt Molenzicht. Het is een school met veel buitenspeelruimte en een moestuin in de voortuin.

Onderwijsvisie

De visie van de Blink kenmerkt zich door aandacht voor de volgende kernwaarden: aandachtig, bekwaam, creatief, betrokken, compassievol, verantwoordelijk en avontuurlijk. Leerlingen en ouders denken mee over wat er speelt op de school en kinderen worden uitgedaagd in coachgesprekken. Blink: “Wij begeleiden leerlingen in het ontdekken en verder ontwikkelen van hun eigen talenten.”