Utrecht-De-Regenboog

Archief

De Regenboog, Utrecht

Over de school

Naam: De Regenboog (Wevelaan)
Gemeente: Utrecht
Schoolbestuur: stichting PCOU Willibrord
Omvang: 150 leerlingen

Over het gebouw

Oppervlakte: 1.509 m2
Aantal lokalen: 14
Bouwjaar: 1961/62
Initiële ambitie: Aardgasvrij en Frisse Scholen Klasse B
Werkt toe naar: Levensduurverlengende renovatie, aardgasvrij en ‘bijna energie neutraal’ en Frisse Scholen Klasse B

Bijzonderheden

Het gebouw van basisschool De Regenboog is van het type MuWi-school. Dit betekent dat het is gebouwd volgens een systeembouwconcept van de firma Muys en De Winter uit Rotterdam. Dit type basisschool – met de karakteristieke H-vormige plattegrond- kon dankzij het eenvoudige en slimme bouwsysteem snel in elkaar worden gezet. De lichtgele muurvlakken, grote raampartijen en de hal met trappenhuis zijn karakteristiek voor de bouwperiode. Van dit type gebouw zijn er enige tientallen in Utrecht gebouwd, maar de laatste jaren ook weer veel gesloopt of verbouwd.

Het gebouw is geselecteerd als mogelijk gemeentelijk monument. Naast esthetiek en betekenis voor de wetenschap, ecologische- of cultuurhistorische waarde is in het bijzonder gekeken naar de ruimtelijk indeling van het gebouw en de betekenis daarvan bij de ontwikkeling van onderwijsmethoden.

Basisschool De Regenboog gebruikt het gebouw aan de Wevelaan samen met Mini Stek. De Regenboog is hoofdgebruiker van het gebouw. Mini Stek heeft enkele lokalen in gebruik voor BSO MikMak Oost en de TSO Mini Stek. De gemeenschapsruimte is gescheiden door een verplaatsbare wand en wordt voor diverse activiteiten gebruikt. In de binnentuin worden dieren gehouden. De school beschikt over een ruim plein met daaromheen veel grasvelden.

Over de wijk

De Regenboog ligt in de buurt Tuindorp Oost binnen de wijk Noordoost. Deze wijk werd in de jaren 50 en 60 gebouwd en kenmerkt zich door veel midden- en hoogbouwflats en prefab-woningen. De wijk is ruim opgezet met veel groen, rust en ruimte. Tuindorp Oost is vooral populair bij jonge gezinnen en tweeverdieners.

Onderwijsvisie

De Regenboog heeft in totaal 360 leerlingen verdeeld over twee schoolgebouwen waarvan het gebouw op de Wevelaan meedoet met de pilot. Dit schoolgebouw huisvest op dit moment circa 150 leerlingen. De christelijke basisschool heeft als motto: samen-vieren-leren-spelen.

Waarom in dit project?

De pilot is een belangrijke schakel in de kennisontwikkeling binnen de gemeente Utrecht, ook op het gebied van ervaring opdoen in de samenwerking met het schoolbestuur. Daarnaast biedt de pilot partijen een kans om te experimenteren met een marktvraag die innovatie bevordert en tegelijkertijd realistisch én uitvoerbaar is.

Het collegeprogramma van de gemeente Utrecht heeft als centraal thema: gezond stedelijk leven. De gemeente koppelt gezondheid op een integrale manier aan energievoorziening en circulariteit. Binnen deze pilot kan dit thema onderzocht en gerealiseerd worden.

Aanpak en aanpassingen

In de pilot van Utrecht was het vertrekpunt voor een innovatief proces. Het gebouw, een typische (dubbele) H-school, is aangewezen als gemeentelijk monument. De opgave is complex omdat de omvang van de school op basis van leerlingenaantallen kleiner is dan de omvang van het bestaande gebouw. Bovendien is er een grote wens en noodzaak om een bijeenkomstruimte voor de wijk te realiseren. In een verkennend onderzoek zijn de opties onderzocht, zoals het verbreden van gangzones en trappenhuizen en het (deels) overkappen van de binnentuin.

Schoolbestuur en gemeente hebben lang stilgestaan bij het identificeren en afdekken van risico’s. Denk hierbij aan leegstand, claimrecht en een mogelijk faillissement van de aannemer. In het proces zijn diverse businesscases opgesteld. De business cases helpen bij het inzichtelijk maken van de financiële ruimte voor de gemeente en het schoolbestuur.
Er zijn vier renovatie-varianten doorgerekend, zowel aardgasvrij traditioneel gefinancierd als aardgasvrij op basis van Total Cost of Ownership (TCO), NOM zonder nieuwbouw op basis van TCO en tenslotte BENG met nieuwbouw op basis van TCO is de businesscase.

Uitgangspunt nu is een levensduurverlengende renovatie met als eindresultaat een aardgasvrij en ‘bijna energie neutraal’ schoolgebouw school die voldoet aan Frisse Scholen Klasse B. Het project wordt aanbesteed op basis van een Design & Build contractvorm. Tijdens de aanbesteding ligt de nadruk op het toevoegen van maximale onderwijskundige kwaliteit binnen de geldende projectkaders.

Looptijd

In 2018 dienden het schoolbestuur en de gemeente samen een aanvraag in voor het Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Basisscholen. In 2019 startte het project onder begeleiding van een procesbegeleider van het Innovatieprogramma. De verwachte oplevering staat gepland voor de herfstvakantie 2022, zodat het gerenoveerde en ‘vitale’ schoolgebouw na de herfstvakantie in gebruik kan worden genomen.

Unieke kenmerken en leerpunten

Gemeente en schoolbestuur hopen vanuit de pilot te komen tot repeteerbare verduurzamingsconcepten. Het maken van een transparante businesscase is hierbinnen ook een belangrijk leerpunt. Het is de wens om deze kennis in te zetten om in de toekomst al het vastgoed van de gemeente en schoolbestuur aardgasvrij te maken.