de-uilenbrink-meierijstad-2

Archief

De Uilenbrink, Meierijstad (afgerond)

Over de school

Naam: De Uilenbrink
Gemeente: Meierijstad
Schoolbestuur: SAAM* scholen
Omvang: 469 – 525 leerlingen

Over het gebouw

Oppervlakte: 2266 m2
Aantal lokalen: 20
Bouwjaar: 1979, met uitbreidingen in 1996, 2004 en 2008

Type gebouw: Het gebouw heeft een plat dak en kenmerkt zich door het gebruik van betonsteen en een staalconstructie. Ondanks het feit dat er meerdere keren lokalen zijn toegevoegd, is het schoolgebouw nog steeds te klein om de huidige en toekomstige leerlingen te huisvesten. De huidige semipermanente lokalen worden als onderdeel van de verduurzamingsslag verwijderd, en de grootte van het gebouw wordt permanent uitgebreid.

Initiële ambitie: ENG en Frisse School Klasse B
Uitvoering: Aardgasvrij en Frisse School Klasse B

Over de wijk

De school ligt in de Bunders, de grootste wijk van zowel het dorp Veghel als de gemeente Meierijstad. De wijk werd gebouwd met het oog op jonge gezinnen . De wijk telt dan ook maar liefst vier basisscholen. In de wijk zijn verschillende particuliere duurzaamheidsínitiatieven actief die de gemeente Meierijstad financiert. Daarnaast is de gemeentelijke sporthal De Bunders onlangs voorzien van zonnepanelen en wordt het natuurcentrum in de wijk ‘cradle to cradle’ herbouwd. Ook bij de andere schoolgebouwen in deze wijk worden allerlei duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd.

Onderwijsvisie

De Uilenbrink is een openbare school, een veilige ontmoetingsplaats waar veel aandacht is voor anderen en andersdenkenden: zo wordt er geen onderscheid gemaakt naar godsdienst of levensovertuiging.

Waarom in dit project?

Gemeente en schoolbestuur willen graag het ambitieniveau van aardgasvrije gebouwen naar een hoger niveau tillen. De kennis uit het innovatieprogramma kan hiervoor worden gebruikt . Gemeente en schoolbestuur willen de ervaringen uit de pilot gebruiken voor andere renovatieprojecten. De Uilenbrink is een gebouwtype dat vaak voorkomt in Nederland. Het gebouw leent zich voor het experimenteel toepassen van duurzaamheidstechnieken, die elders herhaald kunnen worden.

SAAM* scholen is hard op weg om al haar scholen te verduurzamen en energieneutraal te maken. Enkele nieuwbouwscholen zijn al succesvol aardgasvrij gemaakt. Het pilotproject rondom De Uilenbrink dient om meer kennis en ervaring op te doen overrenovatie en verduurzaming van bestaande bouw.

Aanpak en aanpassingen

De initiële ambitie was energieneutraal (ENG) met gebruik van zonnepanelen en fris gebouw klasse B. De schil van het schoolgebouw is aangepakt en het schoolgebouw is uitgebreid met nieuwbouw. Voor de warmtebehoefte is een lucht-warmtepomp aangebracht. Deze installatie biedt naast de mogelijkheid tot verwarmen ook de mogelijkheid om te koelen.

Ook is er gebruik gemaakt van een nieuwe vorm van warmteopslag voor de warmtevoorziening van het Kindcentrum: een HoCoSto-warmtebuffer. De zonnewarmte die ’s zomers via zonnecollectoren in een seizoensgebonden warmteopslag onder het plein wordt opgeslagen kan in de winterperiode worden gebruikt om de school te verwarmen. Voor de koelbehoefte vormt een afzonderlijk geslagen waterbron, een ijsbuffer. Daarnaast zijn er 256 zonnepanelen (82 kWp) aangebracht op het deel van de nieuwbouw.

Looptijd

Het schoolbestuur en de gemeente hebben in 2018 samen een aanvraag ingediend voor het Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Basisscholen. Onder begeleiding van een procesbegeleider van het Innovatieprogramma is het project in 2019 gestart met de voorbereidingen voor het renovatietraject . De bouw is gestart in maart 2020, met de oplevering van het schoolgebouw in maart 2021.

Unieke kenmerken en leerpunten

  • Combinatie van nieuwbouw en renovatie
  • De school heeft als een van de eerste aardgasvrije gebouwen in de wijk een voorbeeldfunctie.
  • De verkeerssituatie rondom de school is problematisch. Veilig Verkeer Nederland, wijkbewoners, gemeente en schoolbestuur zoeken samen naar goede oplossingen. Door een slimme aanpak van de renovatie liggen er kansen om dit probleem op te lossen. In het SO is daartoe een nieuw verkeerscirculatieplan opgenomen.
Uilenbrink-6 klein
Uilenbrink-3-klein
Uilenbrink-2-klein
Uilenbrink-klein