De Vuurvogel, Ede

Over de school

Naam: De Vuurvogel
Gemeente: Ede
Schoolbestuur: stichting Pallas, Vrijescholen in Midden en Zuid Nederland
Omvang: 99 -150 leerlingen

Over het gebouw

Oppervlakte: 1.150 m2
Aantal lokalen: 7
Bouwjaar: 1952
Type gebouw: het schoolgebouw is een gemeentelijk monument. Het ontwerp van het gebouw is traditionalistisch qua hoofdvorm en opzet, maar modernistisch in de constructie en het gebruik van glas. De school heeft ook de bijnaam ‘de glazen school’. Vooral de voormalige hoofdingang springt in het oog: een betonnen afdak in klassieke stijl.

Over de wijk

De Vuurvogel ligt in de Vogelbuurt in Ede-West. De Vogelbuurt bestaat uit zeven buurten die hun oorsprong kennen in de wederopbouw. De buurten verschillen sterk van elkaar, maar delen de eigenschap dat er sprake is van vergrijzing van de bewoners. De gemeente Ede koppelt in de Vogelbuurt fysieke doelen aan sociaal-maatschappelijke opgaven. ‘Schoon, heel en veilig’ is hierbij het uitgangspunt.

Onderwijsvisie

De Vuurvogel is een vrijeschool, en legt uit op hun website: “De vrijeschool streeft naar een ontwikkeling van de verschillende kwaliteiten van de leerlingen. Daarom wordt naast de intellectuele of cognitieve ontwikkeling de emotionele, sociale en kunstzinnige vorming van het kind gestimuleerd. Leerlingen [..] ontwikkelen een grote interesse in de wereld waarin we leven, een gezonde moraliteit en wil tot zelfontplooiing.”

Waarom in dit project?

De gemeente Ede wil kennis en ervaring opdoen op inhoudelijk, procedureel en financieel gebied: ‘‘We realiseren ons dat voor grote en innovatieve resultaten een andere wijze van opdrachtverlening en aanbesteding noodzakelijk is. Niet alleen in de uitvraag maar ook in samenwerking met alle betrokken partijen.’’ Deelname aan het innovatieprogramma helpt de gemeente hiermee. Daarnaast maakt de pilot de verduurzaming van een gemeentelijk monument mogelijk.

Het bestuur van de Vuurvogel en de koepel waar deze onder valt wil de ervaringen uit de pilot gebruiken voor de renovatie en verduurzaming van de overige 17 scholen in de stichting.

Aanpak en aanpassingen

De school wil energieneutraal en fris worden. Voor de warmtevoorziening liggen er nog verschillende opties op tafel, onder andere hoog temperatuurverwarming met een pelletkachel en aansluiting op het plaatselijke warmtenet.

Er zijn drie partijen uitgenodigd, waarbij PHB is geselecteerd. Er is een analyse uitgevoerd naar de verschillende verwarmingsconcepten. Uit deze analyse is gebleken dat de aansluiting op de stadsverwarming van Ede de beste optie is voor deze school.

Gemeente en schoolbestuur hebben vooraf duidelijke kaders afgesproken over het project. Het schoolbestuur draagt 10% bij aan het budget, een afspraak die voor alle bouwprojecten voor het onderwijs in Ede geldt. Er is niet gekozen voor de meer innovatieve methode om toekomstige exploitatievoordelen contant te maken. De professionele houding van het schoolbestuur en de gemeente zijn van doorslaggevend belang voor het succesvolle verloop van deze pilot. Beide partijen zijn zeer coöperatief ingesteld, al vanaf de start van het project.

De bouwpartner heeft in juni 2020 het bouwteamontwerp afgerond. Er is overeenstemming over het budget tussen gemeente Ede en het bestuur. Na goedkeuring van het eindontwerp door de afdeling Huisvesting, is de bouw ingepland. Voor de renovatie staat een half jaar. In het najaar 2021 hoopt de school terug te keren in het opgeknapte schoolgebouw.

Het is het enige project binnen het innovatieprogramma waarbij aansluiting kon worden gezocht op het reeds aanwezige warmtenet in de desbetreffende wijk.

Looptijd

In 2018 hebben het schoolbestuur en de gemeente samen een aanvraag ingediend voor het Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Basisscholen. Onder begeleiding van een procesbegeleider van het Innovatieprogramma is het project in 2019 gestart. Begin 2019 stond in het teken van voorbereidende werkzaamheden. Bij de opstart van het project is bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan een goede samenwerking tussen bestuur en de gemeente. Vervolgens is een conceptplan en planning opgesteld. De bouwpartner heeft in juni het bouwteamontwerp afgerond. De realisatie is gepland in 2021.

Unieke kenmerken en leerpunten

  • De gemeente Ede wil kennis en ervaring opdoen met innovatief aanbesteden.
  • De monumentale status van de Vuurvogel betekent dat het gebouw er hetzelfde uit moet blijven zien, dat kan lastig zijn bijvoorbeeld bij isoleren. De balans tussen duurzaamheid en cultuurhistorische waarden wordt in deze pilot een belangrijk leerpunt, dat in potentie veel op kan leveren voor andere monumentale schoolgebouwen.
  • De natuur en onze aarde spelen een belangrijke rol in het onderwijs op een vrije school. De renovatie van het schoolgebouw is een actief onderdeel van het curriculum.