Groningen-KDS-Bisschop-Bekkers-Groningen

KDS Bisschop Bekkers, Groningen (gestopt)

Over de school

Naam: KDS Bisschop Bekkers
Gemeente: Groningen
Schoolbestuur: KOC Groningen (Stichting Katholieke Onderwijs Centrale Groningen)
Omvang: 240 – 280 leerlingen

Over het gebouw

Oppervlakte: 1705 m2
Aantal lokalen: 12
Bouwjaar: 1966, uitbreiding in 2004

Type gebouw: Systeembouw uit de jaren 60, bekend als ‘het nieuwe Groningse scholentype’. Hier hoort bij: Prefab draagconstructie, gemetselde gevels en houten gevelpuien. In de jaren 70 zijn de kozijnen voorzien van dubbel glas en zijn dak en spouwmuren geïsoleerd. Het gebouw heeft natuurlijke ventilatie en wordt verwarmd door middel van cv-ketels.

Bijzonderheden: doorstart met Gronings scholenprogramma Gro Up.

Leerpunt: Aan onderwijskundige visies voor renovatie moet vroeg in een proces aandacht worden besteed.

Waarom in dit project?

De Gemeente Groningen investeert actief in energie-innovatie en kennisdeling en onderwijs op het gebied van energie. Dit gebeurt onder andere onder de vlag van WarmteStad, een initiatief van de gemeente en het Waterbedrijf Groningen. In het noordwesten van de stad, waar ook Paddepoel onderdeel van is, is WarmteStad bezig met het aanleggen van een warmtenet. Deelname van KDS Bisschop Bekkers aan het innovatieprogramma helpt mee om te ontdekken hoe basisscholen hierop kunnen worden aangesloten.

Het schoolbestuur hoopt dat deelnemen als pilot zorgt voor versnelling van het aardgasvrij maken van hun vastgoed. De onderwijscentrale waar de school onderdeel van uitmaakt wil de pilot benutten om educatie en voorlichting op het gebied van duurzaamheid actief op te pakken, ook richting de buurt waarin de school ligt.

Aanpak en aanpassingen

Bij de pilot in Groningen is veel tijd gaan zitten in het bij elkaar krijgen van partijen voor overleg. Uit het project blijkt dat een renovatie altijd eerst goed moet worden voorbereid. Bij de aanvraag voor deelname aan het innovatieprogramma waren de onderwijskundige ambities van het schoolbestuur onderbelicht.

Vanuit het onderwijs werd de noodzaak van goede toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen wel erkend; bij de gemeente werd dat pas na een aantal gesprekken duidelijk. Om voor perspectief te zorgen zijn door Platform31 twee businesscases uitgewerkt op basis van levensduurverlengende renovatieconcepten. Daarbij is uitgegaan van innovatieve aanbestedingen op basis van total cost of ownership (TCO) met prestatiegerichte afspraken. Vervolgens zijn er businesscases uitgewerkt voor een Nul op de Meter (NOM) variant en een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) variant.

De gemeente gaf aan ook een businesscase te willen zien van vervangende nieuwbouw, welke door het vastgoedbedrijf is uitgewerkt.

Looptijd

De eerste helft van 2019 is besteed aan het bij elkaar krijgen van de partijen voor overleg. In de tweede helft van 2019 heeft het schoolbestuur samen met Platform31 een Programma van Eisen (PVE) opgesteld. In 2020 is besloten om de pilot niet verder uit te voeren.

Wel is inmiddels een doorstart gemaakt met de renovatie van deze school in het Groningse scholenprogramma Gro Up. Verwacht wordt dat er in 2023 gestart kan worden met de bouw, zodat de school in 2024 in gebruik genomen kan worden.

Lessen

De samenwerking tussen het schoolbestuur en de gemeente was niet vanzelfsprekend. Er moest veel moeite gedaan worden om de samenwerking op gang te houden, wat ook met de capaciteit van de gemeente te maken had (die al een zware onderwijsagenda heeft). Ook hebben alle ambtenaren die betrokken waren bij het oorspronkelijke renovatieconcept inmiddels een andere functie.

Uit het project blijkt dat een renovatie altijd eerst goed moet worden voorbereid. De aanvraag voor deelname als pilot aan het innovatieprogramma lijkt vanuit de gemeente tamelijk impulsief te zijn genomen, wellicht gedreven door enthousiasme voor het project WarmteStad. Aan de onderwijskundige ambities van het schoolbestuur werd nauwelijks aandacht besteed. Dat bleek toen Platform31 het schoolbestuur in de tweede helft van 2019 heeft geholpen om een Programma Van Eisen (PVE) op te stellen, als onderdeel van het doorrekenen van de innovatieve businesscases. Uit het PVE kwam duidelijk naar voren op welke punten in het oude gebouw de tekortkomingen liggen en welke ambities het schoolbestuur heeft.