Nissewaard-ODS-De-Vuurvogel
vuurvogel-meerbouwrotterdam2
vuurvogel-meerbouwrotterdam3
Vuurvogel Nissewaard 7

ODS De Vuurvogel, Nissewaard (afgerond)

Over de school

Naam: ODS De Vuurvogel
Gemeente: Nissewaard
Schoolbestuur: Stichting Prokind scholengroep
Omvang: 251 – 277 leerlingen

Over het gebouw

Oppervlakte: 1475 m2
Aantal lokalen: 8
Bouwjaar: 1981, uitbreiding in 1991

Type gebouw: staalconstructie en betonsteen, met een trapezekap met een plat dak.

Bijzonderheden: Het is de wens van de school om het gebouw beter aan te laten sluiten bij het Daltononderwijs dat er wordt gegeven.

Initiële ambitie: Aardgasvrij en Frisse School Klasse B

Uitvoering: Aardgasvrij, Frisse School Klasse B, levensduurverlenging 30 jaar.

Over de wijk

De school bevindt zich in De Hoek, een groene wijk in het westen van Spijkenisse. De Hoek ligt op 5 minuten fietsen afstand van het centrum en het Park Vogelenzang. De wijk telt 2800 inwoners. De wijk telt voor 70% in eengezinswoningen, waarvan een deel is gelegen in woonerven. 60% van alle woningen is in eigendom van een woningcorporatie.
h2.Onderwijsvisie

ODS staat voor Openbare Dalton School. De kernwaarden van daltononderwijs: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en doelmatigheid, reflectie en borging.

Waarom in dit project?

De gemeente Nissewaard heeft veel ervaring met aardgasvrije nieuwbouw, maar weinig als het gaat om het aardgasvrij renoveren van bestaande gebouwen. Omdat de gemeente in 2040 aardgasvrij wil zijn, is het opdoen van ervaring cruciaal.

Daarnaast draagt het project bij aan de bewustwording en betrokkenheid van leerlingen bij het thema duurzaamheid. Leerlingen voelen zich meer verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving, als de school hen structureel betrekt bij duurzame maatregelen.

Binnen de pilot wordt de school als een belangrijk sociaal knooppunt gezien, waarbij ook ouders, buurtbewoners en lokale bedrijven een rol spelen. De energietransitie wordt op deze manier in de leefomgeving van deze groepen concreet gemaakt. Het is de ambitie van de gemeente en het schoolbestuur om ambassadeurs te zijn voor de gehele regio Voorne-Putten.

Een keuze voor nieuwbouw betekende financieel dat een derde van de school afgestoten had moeten worden. De extra vierkante meters die renovatie opleverden sluiten goed aan bij de wensen van Daltononderwijs en bieden ruimte voor een bso.

Aanpassingen

Er heeft een technische en functionele renovatie plaatsgevonden bij De Vuurvogel. Het schoolgebouw is aardgasvrij en energieneutraal dankzij de aanleg van zonnepanelen en warmtepompen. Het schoolgebouw heeft nieuwe kozijnen, een nieuw dak, een grote upgrade van de isolatiewaarden, een nieuwe installatie en een hele nieuwe afwerking aan de binnenzijde. Door het weghalen van wanden en gangen is een centrale open ruimte gecreëerd. Deze versterkt onderling contact en biedt meer werkruimte voor leerlingen, passend bij het Daltononderwijs.

Aanpak en looptijd

Het schoolbestuur en de gemeente hebben in 2018 samen een aanvraag ingediend voor het Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Basisscholen. Onder begeleiding van een procesbegeleider van het Innovatieprogramma stond 2019 in het teken van de ontwerpfase. Met RoosRos Architecten, bouwbedrijf Meerbouw, Martinu i.s.m. ABB en KlimaatHolland is een plan gemaakt. Deze is door een stuurgroep, waar ook de Nissewijs Scholengroep en Anculus Vastgoed in plaatsnamen, verder gebracht.

In 2020 zijn de voorbereidende werkzaamheden afgerond. De renovatie van de Vuurvogel was in 8 weken, in de zomervakantie van 2021 gerealiseerd. Met Meerbouw zijn prestatieafspraken gemaakt voor een periode van 20 jaar. Daarbij is gekozen voor kwalitatief betere materialen, met een hogere aanschaf, maar lagere TCO. Sinds oplevering zijn er enkele technische storingen aan warmtepompen en Meerbouw werkt nog aan waterschade aan de vloer opgelopen tijdens de renovatie. Eind 2022 zijn meters geplaatst voor externe monitoring. Meerbouw is verantwoordelijk voor monitoring. Martinu verzorgt dit samen met ABB en heeft hiervoor een nieuwe tool ontwikkeld.

Een gedeelte van de school is nu in gebruik als bso van Mundo, waarmee de school IKC (Integraal Kind Centrum) kon worden, met één pedagogische visie en doorlopende leerlijn. Hiertoe heeft de gemeente van een deel van het oppervlakte van de school de onderwijsbestemming gewijzigd. Mundo heeft van een deel van de bso de renovatie gefinancierd en dit nu in bezit, een ander gedeelte van de bso huren ze.

Unieke kenmerken en leerpunten

  • ODS De Vuurvogel is de enige basisschool in wijk en speelt in de wijkvisie een belangrijke rol als ‘verbindende locatie’. De school is ‘goede buur’ en gastheer voor bijeenkomsten rond het aardgasvrij maken van de wijk.
  • Hoewel veelal voor nieuwbouw wordt gekozen heeft en houdt de school een voorbeeldfunctie voor soortgelijke schoolgebouwen in de regio, en krijgt zelfs internationaal aandacht.
  • Goede samenwerking, vertrouwen en het aangaan van verbintenissen staan centraal. Zo zijn met Meerbouw prestatieafspraken gemaakt voor een periode van 20 jaar!
  • De TCO (total cost of ownership) benadering – waarbij gekeken wordt naar de totale kosten van aanschaf, onderhoud en levensduur – vroeg een hogere eerste investering van de gemeente.
  • Met de komst en bijdrage van de bso is het gelukt IKC te worden.